Inschrijvingsvoorwaarden en algemene voorwaarden.

1. Algemeen

Bedrijfsnaam: Relion ApS
Adres: Nørrebrogade 44, 8000 Aarhus C
CVR Nr: 38921746
Tel: (+45) 24835513
E-mail: [email protected]

workfeed.io (Relion ApS, hierna Workfeed) ontwikkelt en biedt software aan voor shift planning en HR gerelateerde taken. Onze missie is om het makkelijker te maken om leiding te geven aan parttime medewerkers en om de tevredenheid van medewerkers te verhogen. Alle abonnementsbetalingen bij Workfeed worden gedaan met betaalkaarten aangeboden door Visa (inclusief Visa / Dankort) en MasterCard.

Workfeed biedt zowel abonnementsbetaling per. maand als per. jaar aan. De prijzen die op het moment gelden kunt u vinden op workfeed.io/nl/prijzen. Indien u kiest voor betaling per jaar, krijgt u als klant een korting op de abonnementsprijs, in ruil daarvoor verplicht u zich tot één abonnement van een jaar. De voorwaarden voor beëindiging staan beschreven in hoofdstuk 6.

Bij Workfeed krijgt u een gratis proefperiode van 14 dagen met toegang tot alle PRO functies van Workfeed. Binnen deze periode kunt u als klant te allen tijde het betreffende abonnement kosteloos opzeggen door contact op te nemen met Workfeed via de Workfeed support of via [email protected]

Workfeed behoudt zich het recht voor om de inhoud van de website op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Het systeem van Workfeed wordt uitsluitend digitaal aangeboden aan zakelijke klanten, vandaar dat ons product, voorwaarden alleen betrekking hebben op business-to-business.

2. Wanneer schrijven we het geld af?

Wij schrijven het geld af op de datum waarop u uw aankoop doet. Als u de aankoop doet voordat uw gratis proefperiode is afgelopen, trekken wij het geld pas af als uw gratis proefperiode is afgelopen. De datum van de betaling van het abonnement hangt af van welke betalingsperiode u als klant hebt gekozen.

Heeft u als klant gekozen voor een jaarlijkse betalingsperiode, dan valt de abonnementsbetaling elk jaar op de datum van aankoop. Indien u als klant heeft gekozen voor een maandelijkse afrekening, dan valt de abonnementsbetaling op de maand van uw aankoop.

3. Ontvangstbewijs

Alle ontvangstbewijzen met betrekking tot bevestigingen, wijzigingen of beëindigingen van uw abonnement worden per e-mail verzonden. Alle ontvangstbewijzen worden verzonden naar de e-mail die is verstrekt in verband met het aanmaken van uw gebruikersprofiel op relion.us, of de e-mail die u mogelijk later heeft bijgewerkt / gewijzigd in uw gebruikersprofiel.

4. Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de kaarthouder

Als klant en kaarthouder bent u er verantwoordelijk voor dat uw kaartinformatie correct en up-to-date is, en dat u bevoegd bent om de betaalkaart in kwestie te gebruiken.

U bent als klant aansprakelijk voor het gekozen abonnement totdat het wordt beëindigd.

5. Bijwerken kaartgegevens

Als u als klant van betaalkaart verandert of uw betaalkaart verloopt of anderszins ongeldig wordt verklaard, is het uw verantwoordelijkheid om de kaartinformatie bij Workfeed bij te werken. Als klant bent u er verantwoordelijk voor dat de bijgewerkte kaartinformatie correct is en dat u bevoegd bent om de betreffende betaalkaart te gebruiken.

6. Beëindiging van het abonnement en slotperiode

Indien u als klant heeft gekozen om de abonnementsbetaling maandelijks te voldoen, heeft u zich voor één maand vastgelegd. Indien u als klant heeft gekozen om het abonnementsgeld jaarlijks te voldoen, dan heeft u zich voor 12 maanden verbonden.

Indien u het abonnement tijdens de slotperiode opzegt, heeft u tot het einde van de slotperiode toegang tot de software van Workfeed en worden aan het einde van de slotperiode geen extra abonnementskosten in rekening gebracht.

De opzegging dient schriftelijk te geschieden via e-mail ([email protected]) of in de support van Workfeed, en de opzegging is pas geldig wanneer u een bevestiging van Workfeed heeft ontvangen.

7. Prijzen en voorwaarden

De actuele prijzen en voorwaarden voor een product staan vermeld onder relion.us/pricing/. Abonnementen met jaarafrekening, worden voorafgaand aan een jaar tegelijk in rekening gebracht. Abonnementen met maandelijkse afrekening, worden voorafgaand aan een maand per keer in rekening gebracht.

Alle abonnementen en abonnementsbetalingen worden automatisch verlengd, tenzij het abonnement is beëindigd, cf. Artikel 6.

Alle abonnementen, ongeacht de wijze van verrekening, worden per gebruiker in groepen van 5 in rekening gebracht. Iedereen met een login op uw Workfeed account wordt beschouwd als een gebruiker. Betaling wordt in rekening gebracht in groepen van vijf. Bijvoorbeeld, als u 13 gebruikers heeft, worden er 15 in rekening gebracht. Het aanmaken van gebruikers vindt plaats in het systeem.

Alle abonnementsbetalingen zullen geschieden via QuickPay ApS en Clearhaus A/S.

8. Herroepingsrecht

Tijdens de gratis proefperiode, cf. punt 1, kunt u het abonnement in kwestie op elk moment kosteloos opzeggen door contact op te nemen met Workfeed via de ondersteuning van Workfeed of via [email protected]. Het systeem, product en de diensten van Workfeed worden uitsluitend digitaal aangeboden, cf. punt 1 aan zakelijke klanten. Daarom heeft u als klant geen recht op herroeping buiten de gratis proefperiode.

9. Leveringsvoorwaarden

Workfeed beschouwt het product als geleverd zodra u als klant toegang heeft gekregen tot het PRO product van Workfeed.

10. Aanvaarding van abonnementsvoorwaarden

Wanneer u als klant deze abonnementsvoorwaarden accepteert, accepteert u dat Workfeed het toepasselijke bedrag, cf. sectie 7, in rekening mag brengen voor het gebruik van de producten van Workfeed. U aanvaardt tevens dat Workfeed het toepasselijke bedrag in rekening mag brengen voor elke afrekeningsperiode totdat het abonnement wordt beëindigd, cf. sectie 6.

11. Beperking van Aansprakelijkheid

Niettegenstaande conflicterende bepalingen in deze abonnementsvoorwaarden, is Workfeed op geen enkele wijze aansprakelijk voor enig verlies of schade toe te schrijven aan gebruik voor enig ander doel of voor gebruik in en buiten Denemarken. De klant dient Workfeed te vrijwaren voor zover Workfeed aansprakelijk kan zijn voor dergelijk verlies of dergelijke schade.

12. Verantwoordelijkheid

Elke partij is aansprakelijk voor haar eigen handelen en nalaten onder de toepasselijke wetgeving met de beperkingen die volgen uit deze abonnementsvoorwaarden. Workfeed is verantwoordelijk voor productaansprakelijkheid met betrekking tot producten voor zover die aansprakelijkheid voortvloeit uit dwingend recht. De klant moet Workfeed vrijwaren voor zover Workfeed daarnaast productaansprakelijkheid kan oplopen.

Workfeed's software wordt geleverd " zoals het is", dat wil zeggen, zoals het te allen tijde werkt. Om onderhoudsredenen kan de toegang van de klant tot het systeem voor korte perioden worden afgesloten.

Ongeacht conflicterende bepalingen in deze abonnementsvoorwaarden, is Workfeed niet aansprakelijk jegens Klant voor indirecte schade, daaronder begrepen verlies van productie, omzet, winst, tijd of goodwill, tenzij veroorzaakt door opzet of grove schuld. Eventuele vorderingen kunnen in geen geval meer bedragen dan het door Opdrachtgever aan Workfeed betaalde bedrag.

Niettegenstaande daarmee strijdige bepalingen in deze abonnementsvoorwaarden, is Workfeed niet aansprakelijk jegens de klant voor niet-nakoming van verplichtingen die te wijten is aan overmacht. De kwijting duurt zo lang als de overmacht voortduurt. Onder overmacht wordt verstaan zaken die buiten de invloedssfeer van Workfeed liggen en die Workfeed bij het sluiten van de overeenkomst niet had behoren te voorzien. Voorbeelden van overmacht zijn ongewone natuurlijke omstandigheden, oorlog, terreur, brand, overstroming, vandalisme en arbeidsconflicten.

13. Wijzigingen

Workfeed behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden, alsmede informatie over rechten, te wijzigen en bij te werken. Deze voorwaarden zullen te allen tijde beschikbaar zijn op de website van Workfeed. Indien u als bezoeker, klant, etc. gebruik heeft gemaakt van het systeem van Workfeed of de website van Workfeed heeft bezocht, wordt dit beschouwd als uw aanvaarding van de gewijzigde voorwaarden.

14. Misbruik

Workfeed behoudt zich het recht voor om de toegang van de klant tot het systeem van Workfeed af te sluiten indien er reden is om aan te nemen dat er misbruik van het product wordt gemaakt.

15. Intellectuele eigendomsrechten

Het volledige eigendom van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot producten en gerelateerde diensten, inclusief octrooien, modellen, handelsmerken en auteursrechten, behoort toe aan Workfeed.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram