Inhoud
Bijgewerkt op 6 juni 2024

Abonnements- en algemene voorwaarden.

Het privacybeleid van Workfeed is er om u te helpen begrijpen welke persoonlijke gegevens we verzamelen, waarom we ze verzamelen, hoe we ermee omgaan en hoe we ze beschermen, opslaan, exporteren en verwijderen.

1. Algemeen

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam: Workfeed ApS
Adres: Guldsmedgade 26b, 8000 Aarhus
CVR nr.: 38 92 17 46
Tel: (+45) 31 47 57 05
E-mail: [email protected]

Workfeed.io (Workfeed ApS, hierna Workfeed) ontwikkelt en biedt software waarmee u eenvoudig uw medewerkers kunt inplannen, managen en betalen.

Abonnementen en betaling

Workfeed biedt zowel maandelijkse als jaarlijkse abonnementen zonder vergrendelingsperiode. De prijzen die op elk moment van toepassing zijn, zijn te vinden op workfeed.io/nl/prijzen. Alle abonnementsbetalingen bij Workfeed worden gedaan met betaalkaarten van Visa en MasterCard.

Workfeed kent geen vergrendelingsperiode. Wanneer u uw abonnement opzegt, zullen er maximaal 2 werkdagen verstrijken voordat u een bevestiging van de opzegging ontvangt en dat de terugbetaling van eventueel teveel betaalde bedragen wordt teruggedraaid. De toelatingsvoorwaarden staan beschreven onder punt 6.

Bij Workfeed krijgt u een gratis proefperiode van 14 dagen met toegang tot alle Pro+ functies van Workfeed. Binnen deze periode kunt u als klant te allen tijde het abonnement opzeggen door contact op te nemen met Workfeed via de support chat op de website of via [email protected].

Workfeed behoudt zich het recht voor om de inhoud van de website op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Het systeem van Workfeed wordt uitsluitend digitaal aangeboden aan zakelijke klanten, vandaar dat ons product en onze algemene voorwaarden alleen betrekking hebben op business-to-business.

2. Wanneer wordt het geld afgeschreven?

We houden het geld in op de datum waarop u de aankoop doet. Als u de aankoop doet voordat uw gratis proefperiode is afgelopen, brengen we het geld pas in mindering als uw gratis proefperiode is afgelopen. De datum van de abonnementsbetaling hangt af van de afrekenperiode die je als klant hebt gekozen.

Als u als klant hebt gekozen voor een jaarlijkse afrekenperiode, valt de abonnementsbetaling elk jaar op de datum van aankoop. Als u als klant hebt gekozen voor een maandelijkse afrekening, valt de abonnementsbetaling op de maand van uw aankoop.

3. Ontvangstbewijs

Alle ontvangstbevestigingen met betrekking tot bevestigingen, wijzigingen of beëindigingen van uw abonnement worden per e-mail verzonden. Alle ontvangstbevestigingen worden verzonden naar het e-mailadres dat is opgegeven in verband met het aanmaken van uw gebruikersprofiel op workfeed.io, of het e-mailadres waarmee u uw gebruikersprofiel eventueel later hebt bijgewerkt/gewijzigd.

4. Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de kaarthouder

Als klant en kaarthouder bent u er verantwoordelijk voor dat uw kaartgegevens correct en up-to-date zijn en dat u gemachtigd bent om de betaalkaart in kwestie te gebruiken.

U bent als klant aansprakelijk voor het geselecteerde abonnement totdat dit wordt beëindigd.

5. Kaartinformatie bijwerken

Als u als klant van betaalkaart verandert of als uw betaalkaart verloopt of anderszins ongeldig wordt gemaakt, is het uw verantwoordelijkheid om de kaartinformatie bij Workfeed bij te werken. Als klant bent u er verantwoordelijk voor dat de bijgewerkte kaartinformatie correct is en dat u gemachtigd bent om de betreffende betaalkaart te gebruiken.

6. Beëindiging van het abonnement en de vergrendelingsperiode

Workfeed kent geen opzegperioden. Wanneer u uw abonnement opzegt, gaan er maximaal 2 werkdagen voorbij voordat u een bevestiging van de opzegging ontvangt en dat de terugbetaling van het teveel betaalde wordt teruggedraaid. Dit is op voorwaarde dat u als klant het abonnement schriftelijk hebt opgezegd via onze support chat of support e-mail, evenals ons uw accountgegevens hebt verstrekt voor het geval dat te veel betaalde abonnementsgelden naar u als klant worden teruggestort.

Workfeed support e-mail is [email protected]. De supportchat van Workfeed is te vinden in het product op app.workfeed.io of op onze website workfeed.io. De beëindiging is alleen geldig wanneer u een bevestiging van Workfeed heeft ontvangen. Workfeed garandeert de opzegging binnen 2 werkdagen te bevestigen.

7. Prijzen en voorwaarden

De toepasselijke prijzen en voorwaarden voor een product worden gespecificeerd op workfeed.io/nl/prijzen/. Abonnementen met jaarlijkse facturering worden een jaar van tevoren in rekening gebracht. Abonnementen met maandelijkse facturering worden een maand van tevoren in rekening gebracht.

De totale abonnementsprijs is afhankelijk van het aantal plaatsen dat u als klant nodig heeft voor gebruikers die u in Workfeed heeft. Als u maandelijks betaalt, verandert de totale abonnementsprijs als u meer gebruikers hebt toegevoegd dan waarvoor u hebt betaald. Als u jaarlijks factureert en meer gebruikers hebt toegevoegd dan waarvoor u hebt betaald, wordt het aantal aangepast en eenmaal per maand gefactureerd. Als u minder gebruikers heeft dan waarvoor u ruimte heeft en u wilt het aantal downgraden, dan is het uw verantwoordelijkheid als klant om Workfeed hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. Als gebruiker wordt beschouwd een persoon die in Workfeed geregistreerd staat in de medewerkerslijst. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, een werknemer, beheerder, manager, andere personen of denkbeeldige personen.

Alle abonnementen en abonnementsbetalingen worden automatisch verlengd, tenzij het abonnement wordt beëindigd, zie punt 6.

Wij accepteren betaling via creditcard, factuur en bankoverschrijving. Alle betalingen per betaalkaart worden gedaan via Stripe.

Als je ervoor kiest om je factuur via een bankoverschrijving of FI-code te betalen, wordt er een bedrag van €7 per factuur in rekening gebracht.
Als de factuur niet op tijd wordt betaald, behouden wij ons het recht voor om de factuur naar incasso te sturen.

Workfeed behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen met een minimale schriftelijke kennisgeving van 1 maand voor klanten die hieronder vallen.

8. Herroepingsrecht

Gedurende de gratis proefperiode, zie punt 1, kunt u het betreffende abonnement te allen tijde kosteloos opzeggen door contact op te nemen met Workfeed via de support van Workfeed of via [email protected]. Het systeem, product en de diensten van Workfeed worden uitsluitend digitaal aangeboden, zie punt 1 aan zakelijke klanten. Daarom heeft u als klant geen herroepingsrecht buiten de gratis proefperiode.

9. Voorwaarden voor levering

Workfeed beschouwt het product als geleverd zodra u als klant toegang heeft gekregen tot het Basic, Pro of Pro+ product van Workfeed.

10. Aanvaarding van abonnementsvoorwaarden

Wanneer u als klant deze abonnementsvoorwaarden accepteert, accepteert u dat Workfeed het van toepassing zijnde bedrag, zie paragraaf 7, in rekening mag brengen voor het gebruik van de producten van Workfeed. U accepteert tevens dat Workfeed het toepasselijke bedrag in rekening mag brengen voor elke afrekenperiode totdat het abonnement wordt beëindigd, zie artikel 6.

11. Beperking van aansprakelijkheid

Niettegenstaande tegenstrijdige bepalingen in deze abonnementsvoorwaarden, is Workfeed op geen enkele wijze aansprakelijk voor verlies of schade die kan worden toegeschreven aan gebruik voor enig ander doel of voor gebruik in en buiten Denemarken. De klant dient Workfeed te vrijwaren voor zover Workfeed aansprakelijk is voor dergelijk verlies of schade.

12. Verantwoordelijkheid

Elke partij is aansprakelijk voor haar eigen handelen en nalaten onder de toepasselijke wetgeving met de beperkingen die volgen uit deze abonnementsvoorwaarden. Workfeed is verantwoordelijk voor productaansprakelijkheid met betrekking tot producten voor zover deze aansprakelijkheid voortvloeit uit dwingende wetgeving. De klant dient Workfeed te vrijwaren voor zover er daarnaast sprake is van productaansprakelijkheid van Workfeed.

De software van Workfeed wordt geleverd “as is”, dat wil zeggen zoals deze te allen tijde functioneert. Om onderhoudsredenen kan de toegang van de klant tot het systeem voor korte periodes worden afgesloten.

Niettegenstaande tegenstrijdige bepalingen in deze abonnementsvoorwaarden is Workfeed niet aansprakelijk jegens Klant voor indirecte schade, waaronder verlies van productie, omzet, winst, tijd of goodwill, tenzij opzettelijk of door grove nalatigheid veroorzaakt. Eventuele vorderingen kunnen in geen geval meer bedragen dan het door de klant aan Workfeed betaalde bedrag.

Onverminderd eventueel strijdige bepalingen in deze abonnementsvoorwaarden is Workfeed jegens de klant niet aansprakelijk voor niet-nakoming van verplichtingen die te wijten zijn aan overmacht. De kwijting duurt zolang de overmacht voortduurt. Als overmacht worden beschouwd zaken die buiten de macht van Workfeed liggen en die Workfeed bij het sluiten van de overeenkomst niet had behoren te voorzien. Voorbeelden van overmacht zijn ongewone natuurlijke omstandigheden, oorlog, terreur, brand, overstroming, vandalisme en arbeidsconflicten.

13. Veranderingen

Workfeed behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden en informatie over rechten te wijzigen en bij te werken. Deze voorwaarden zullen te allen tijde beschikbaar zijn op de website van Workfeed. Indien u als bezoeker, klant, e.d. gebruik heeft gemaakt van het systeem van Workfeed of de website van Workfeed heeft bezocht, wordt dit beschouwd als uw acceptatie van de gewijzigde voorwaarden.

14. Misbruik

Workfeed behoudt zich het recht voor om de klant de toegang tot het systeem van Workfeed te ontzeggen indien er reden is om aan te nemen dat het product wordt misbruikt.

15. Intellectuele eigendomsrechten

Het volledige eigendom van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot producten en aanverwante diensten, waaronder patenten, ontwerpen, handelsmerken en auteursrechten, behoort toe aan Workfeed.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram