Abonnemang- och andra villkor

1.Generellt

Företagsnamn: Relion ApS
Adress: Nørrebrogade 44, 8000 Aarhus C, Denmark
CVR-nr: 38921746
Tlf: (+45) 24835513
E-mail: [email protected]

Workfeed.io (Relion ApS, hädanefter Workfeed) utvecklar och erbjuder mjukvara för schemaläggning och andra HR-relaterade uppgifter. Vårt mål är att göra det enkelt att vara arbetsgivare för deltidsanställda, samt att öka personalens tillfredsställelse. Alla abonnemangsbetalningar hos Workfeed sker via betalkort, Visa (bl.a Visa/Dankort) och Mastercard.

Workfeed erbjuder både abonnemangsbetalning per månad och per år. De aktuella priser finns på workfeed.io/sv/priser. Väljer man att betala årligt, får man som kund rabatt på abonnemangspriset, dock så binder man upp sig ett år. Uppsägningsvillkoren beskrivs under punkt 6.

Hos Workfeed får du en 14 dagars provperiod som ger dig tillgång till alla Workfeed PRO-funktioner. Inom denna 14 dagars period kan du som kund säga upp abonnemanget utan att behöva betala. Det gör du genom att kontakta Workfeed via Workfeeds support eller på [email protected]

Workfeed förbehåller sig rätten till att ändra innehållet på hemsidan, utan föregående varsel.

Workfeeds system erbjuds uteslutande digitalt till företagskunder, därför är våran produkt och villkor, bara relaterat till business-to-business.

2. När drar vi pengar ifrån ditt konto

Vi drar pengarna det datum som du företog dig ditt köp. Om du utfört köpet innan din gratis provperiod är slut, drar vi pengarna först när din gratis prövotid är slut. Datumet för abonnemangsbetalningen beror på vilken betalningsperiod du har valt.

Har du som kund har valt årlig betalning, kommer abonnemangsbetalningen ske varje år på köpdatumet. Har du som kund valt betalning på månadsbasis, kommer betalningen infalla på dagen du utfört ditt köp.

3. Kvitto

Alla kvitton som är relaterade till villkor, ändringar eller uppsägning av ditt abonnemang skickas via email. Alla kvitton skickas till den email som användes i registreringen av din användarprofilen på workfeed.io eller den som evt. efterföljande har uppdaterats/ändrat till på din användarprofil.

4. Korthållarens ansvar

Du som kund och korthållare är ansvarig för att dina kortuppgifter är korrekta och uppdaterade, samt att du är myndig till att använda betalningskortet.

Du är ansvarig som kund för det valda abonnemanget tills det är uppsagt.

5. Uppdatering av kreditupplysningar

Om du som kund byter betalningskort, ditt betalningskort går ut eller på annat vis är ogiltigt, är det ditt ansvar att uppdatera dina kortuppgifter hos Workfeed. Du som kund är ansvarig för att de uppdaterade kortuppgifter är korrekta och att du har rätt till att använda det berörda betalningskortet.

6. Uppsägning av abonnemang och bindningsperiod

Om du som kund har valt att betala på månadsbasis, så har du bundit dig i en månad. Har du som kund valt att betala abonnemanget årligt, så har du bundit dig i 12 månader.

Om du säger upp ditt abonnemang mitt i bindingstiden så har ni fortsatt tillgång till Workfeeds funktioner fram tills bindingstidens slut. Ni kommer då inte krävas på ytterligare abonnemangsbetalningar efter bindingstidens slut.

Uppsägelsen ska ske skriftligt via e-mail ([email protected]) eller i Workfeeds support. Uppsägelsen blir giltig först när du har mottagit en bekräftelse ifrån Workfeed.

7. Priser och villkor

De aktuella priserna och villkor för produkten är specificerat under workfeed.io/sv/priser. Abonnemanget med årlig betalning, faktureras ett år i förskott. Abonnemanget med betalning per månad, faktureras en månads i förskott.1

Alla abonnemang och betalningar kommer automatiskt att förnyas ifall abonnemanget inte sägs upp enligt punkt 6.

Alla abonnemang, oavsett betalningsmetod, betalas per användare i grupper av 5 där alla med ett login till ditt Workfeed-konto räknas som användare. Betalningen består alltså av grupper av fem. Om du exempelvis har 13 användare, ska du betala för 15. Registreringen av användare föregår i systemet.

Alla abonnemangsbetalningar kommer ske via Qucikpay ApS och Clearhaus A/S:

8. Ångerrätt

Under den kostnadsfria provperioden enligt Punkt 1 kan du när som helst säga upp abonnemanget i fråga kostnadsfritt genom att kontakta Workfeed via Workfeeds support eller på [email protected]. Workfeeds system, produkt
och tjänster erbjuds exklusivt digitalt enligt Punkt 1 för företagskunder. Därför har du som kund inte något ångerrätt utanför den gratis provperioden.

9. Leveransvillkor

Workfeed betraktar produkten som levererad så fort du som kund har fått tillgång till Workfeed PRO-produkten.

10. Acceptering av abonnemangsvilkor

När du som kund accepterar dessa abonnemangsvillkor, accepterar du även att Workfeed får kräva det aktuella beloppet enligt punkt 7 för användningen av Workfeeds produkter. Du accepterar också att Workfeed får kräva det aktuella beloppet varje betalningsperiod fram tills abonnemanget är uppsagt enligt punkt 6.

11. Ansvarsbegränsing

Trots eventuellt motstridiga formuleringar i dessa abonnemangsvillkor är Workfeed vid inget tillfälle ansvarig för förlust eller skada som kan hänvisas till användning för annat ändamål än tidigare beskrivet eller av användning i och utanför Danmark/Sverige. Kunden ska ersätta Workfeed, i den händelsen att om Workfeed faller offer för sådan förlust eller skada.

12. Ansvar

Varje part är ansvarig för sina egna handlingar och utelämnanden enligt tillämplig lag med de begränsningar som följer av dessa abonnemangsvillkor. Workfeed har produktansvar för produkten i den utsträckning sådant ansvar följs av obligatorisk lagstiftning. Kunden måste ersätta Workfeed i den utsträckning att Workfeed dessutom kan ådra sig produktansvar.

Workfeed mjukvara levereras “as is”, alltså som det är menat till att fungera. Av underhållsskäl kan kundens tillgång till systemet stängas under korta perioder

Oavsett eventuella motstridiga villkor i dessa abonnemangsvillkor är Workfeed inte ansvarig för kundens indirekta förluster, förlust av produktion, sälj, förtjänst, tid eller goodwill, förutsatt att det inte är förorsakat avsiktligt eller till följd av grov oaktsamhet. Evt. ersättningskrav kan under inga omständigheter överstiga kundens inbetalda belopp till Workfeed.

Oavsett eventuella motstridiga villkor i dessa abonnemangsvillkor är Workfeed inte ansvara för kundens för bristande uppfyllelse av förpliktelser, som kan leda till force majure. Ansvarsfriheten består så länge force majure består. Som force majure anses förhållanden som är utanför Workfeed kontroll och som Workfeed inte borde ha förutsett vid ingått avtal. Exempel på force majeure för ovanliga naturförhållanden, krig, terror, brand, översvämning, vandalism och arbetstvister.

13. Ändringar

Workfeed förbehåller sig rätten till att ändra och uppdaterad dessa villkor, samt information om rättigheter. Dessa villkor kommer vara tillgänglig på Workfeeds hemsida. Om som besökande kund eller annan som använder Workfeeds system har besökt Workfeeds hemsida, betraktas det som sin acceptans av de ändrade villkoren.

14. Missbruk

Workfeeds förbehåller sig rätten till att stänga kundens tillgång till Workfeeds system, Om det finns grund till att tro att produkten missbrukas

15. Immateriella rättigheter

Den fulla egendomsrätt till alla immateriella rättigheter vidrörande produkter och tillknutna förmåner, därefter patenter, design, varumärken och upphovsrätter, tillhör Workfeed.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram